Regulamin

§1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Administrator/ALAB – ALAB laboratoria Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000040890 z siedzibą ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, NIP5220000217, REGON 008105218, wysokość kapitału zakładowego: 1 069 582,00 zł, będąca podmiotem leczniczym udzielającym Świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 71), prowadzącym działalność leczniczą; posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424);

Badanie – Świadczenie zdrowotne polegające na przeprowadzeniu badania laboratoryjnego na podstawie materiału pobranego od Pacjenta;

Formularz Rezerwacji – formularz Rezerwacji znajdujący się pod adresem internetowym https://alabwdomu.pl/umow-badanie/

Kanał – sposób komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a ALAB w celu dokonania Rezerwacji, obejmujący Infolinię dostępną pod numerem 22 308 98 98 i Formularz Rezerwacji dostępny w Serwisie;

Mobilna Osoba Pobierająca – osoba fizyczna skierowana przez ALAB w celu realizacji Usługi Pielęgniarskiej w miejscu wskazanym przez Pacjenta podczas Rejestracji, posiadająca uprawnienia w kierunku pobierania materiału do Badań;

Opłata – ceny za Usługę Pielęgniarską i za Usługę Badania, które Pacjent uiszcza Mobilnej Osobie Pobierającej;

Pacjent – osoba fizyczna, która ukończyła 5 rok życia, korzystająca ze Świadczenia zdrowotnego udzielanego przez ALAB, w szczególności Usługi Pielęgniarskiej i Usługi Badania opisanych w niniejszym Regulaminie;

Placówka – jednostka organizacyjna należąca do ALAB (punkt pobrań), w której Pacjent ma możliwość dokonania odbioru papierowej wersji wyników Badania;

Serwis – strona internetowa „Alab w domu” dostępna pod adresem internetowym www.alabwdomu.pl, za pośrednictwem, której przy użyciu Formularza Rezerwacji Użytkownik może skontaktować się z działem obsługi pacjenta ALAB w celu dokonania Rezerwacji;

Świadczenie zdrowotne – świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 71);

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

Rezerwacja – usługa rezerwacji terminu dla Usługi Pielęgniarskiej i Usługi Badania świadczona drogą elektroniczną przez ALAB na rzecz Użytkownika;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Usługa Pielęgniarska – odpłatna usługa pobrania materiału od Pacjenta dla potrzeb wykonania Usługi Badania wykonywana przez Mobilną Osobę Pobierającą w miejscu i czasie wskazanym przez Pacjenta, stanowiąca Świadczenie zdrowotne, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmiot leczniczy ALAB;

Usługa Badania – odpłatna usługa wykonania Badania przez ALAB w jednej z Placówek w następstwie realizacji Usługi Pielęgniarskiej;

Użytkownik – osoba lub Pacjent korzystający z Serwisu lub Infolinii;

Wynik Badania – wynik badania laboratoryjnego materiału pobranego od Pacjenta w wyniku świadczenia Usługi Pielęgniarskiej stanowiące dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159);

§2. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu.
 2. Na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem Serwisu, ALAB świadczy drogą elektroniczną usługę dokonywania Rezerwacji Usługi Pielęgniarskiej i Usługi Badania za pośrednictwem Formularza Rezerwacji oraz zasady zmiany lub anulowania Rezerwacji.
 3. Regulamin określa również zasady udzielania Świadczeń zdrowotnych przez ALAB tj. Usługi Pielęgniarskiej i Usługi Badania. Usługa Pielęgniarska i Usługa Badania nie stanowią usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 5. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celach sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami postępowania.
 6. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie.
 7. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Treść Regulaminu jest udostępniania każdemu nieodpłatnie.
 8. Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem internetowym: https://alabwdomu.pl/regulamin/
 9. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML) i w trwałej postaci na nośniku.

§3. Rezerwacja.

 1. Rezerwacja odbywa się w dni robocze w godzinach 8:00 – 19:00. Zgłoszenie z danego dnia realizowane jest najwcześniej następnego dnia roboczego.
 2. Użytkownik może dokonać Rezerwacji za pośrednictwem jednego z dwóch dostępnych Kanałów komunikacji:
  1. Infolinii
  2. Formularza Rezerwacji dostępnego w Serwisie.
 3. W celu Rezerwacji za pośrednictwem Formularza Rezerwacji w Serwisie i Infolinii Użytkownik podaje następujące dane i informacje:
  1. Imię i nazwisko;
  2. numer telefonu komórkowego;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. dane adresowe;
  5. planowaną datę i godzinę dla Rezerwacji;
  6. uwagi dodatkowe;
 4. Dokonanie Rezerwacji poprzez Serwis możliwe jest po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Rezerwacja dokonana poprzez Serwis za pośrednictwem Formularza Rezerwacji potwierdzona zostaje za pośrednictwem Infolinii i na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Rezerwacji ze wskazaniem, w szczególności:
  1. uzgodnionej daty i godziny w Rezerwacji
  2. adresu uzgodnionego w Rezerwacji
 6. Rezerwacja jest nieodpłatna i nie obliguje Użytkownika do poniesienia jakiejkolwiek Opłaty lub poniesienia jakichkolwiek innych kosztów z tego tytułu wobec ALAB.
 7. Zmiana Rezerwacji dokonywana jest nieodpłatnie za pośrednictwem Infolinii.
 8. Użytkownik może w każdym momencie do chwili rozpoczęcia wykonywania Usługi Pielęgniarskiej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów zrezygnować z Rezerwacji i dokonać jej anulowania. Anulowanie Rezerwacji odbywa się poprzez zgłoszenie na Infolinii.
 9. Koszt połączenia z Infolinią zgodny jest z taryfą operatora jak za zwykłe połączenie.
 10. Rezerwacja nie stanowi zawarcia umowy o Usługę Pielęgniarską lub o Usługę Badania.
 11. Umowa świadczenia Usługi Pielęgniarskiej i Usługi Badania może zostać zawarta po przybyciu przez Mobilną Osobę Pobierającą pod adres wskazany przez Użytkownika w Rezerwacji
 12. Korzystając z Rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu;
  2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
  3. prawidłowego określenia danych wprowadzanych za pośrednictwem Formularza Rezerwacji;
  4. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Serwisu lub systemów komputerowych osób trzecich;
  5. niewykorzystywania Serwisu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

§4. Usługa Pielęgniarska. Usługa Badania.

 1. Usługa Pielęgniarska jest realizowana przez ALAB w dni robocze w godzinach 7:30 – 14:00 pod adresem wskazanym w czasie Rezerwacji.
 2. W ustalonym dniu Mobilna Osoba Pobierająca potwierdza termin i godzinę dla wykonania Usługi Pielęgniarskiej.
 3. ALAB dołoży staranności aby realizować Usługę Pielęgniarską zgodnie z ustalonym terminem, jednakże z przyczyn niezależnych od ALAB przybycie Mobilnej Osoby Pobierającej może ulec opóźnieniu. W przypadku opóźnienia większego niż 20 minut Pacjent zostanie o tym fakcie powiadomiony telefonicznie na numer podany w czasie dokonywania Rezerwacji.
 4. Zmiana terminu wskazanego w Rezerwacji może być dokonana wyłącznie za pośrednictwem Infolinii i może ona dotyczyć wizyt umówionych na następny dzień roboczy lub późniejszych.
 5. Usługa Pielęgniarska jest odpłatna. Warunki odpłatności określa §5 Regulaminu.
 6. W czasie wizyty u Pacjenta Mobilna Osoba Pobierająca:
  1. dokonuje rejestracji zlecenia w systemie informatycznym ALAB zgodnie z wyborem Badania przez Pacjenta;
  2. pobiera Opłatę za Usługę Pielęgniarską;
  3. pobiera Opłatę za Usługę Badania;
  4. wykonuje Usługę Pielęgniarską zgodnie ze zleceniem;
  5. wydaje Pacjentowi indywidulany kod zlecenia, dzięki któremu Pacjent może odebrać Wynik Badania.
 7. Mobilna Osoba Pobierająca przed przystąpieniem do realizacji Usługi Pielęgniarskiej może odmówić jej wykonania, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Pacjenta prawidłowa realizacja Usługi Pielęgniarskiej jest niemożliwa, w szczególności gdy:
  1. warunki sanitarne nie pozwalają na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  2. stan zdrowia pacjenta nie pozwala na prawidłową realizację Usługi Pielęgniarskiej;
  3. Pacjent chce zlecić badania, które zostały wyłączone z Usługi Badania na stronie Serwisu;
 8. Pacjent ma prawo do ponownego, nieodpłatnego skorzystania z Usługi Pielęgniarskiej i Usługi Badania w przypadku, gdy całość lub część zleconych Badań nie została prawidłowo wykonana z przyczyn leżących po stronie ALAB lub odpowiednio do zwrotu Opłaty za Usługę Pobrania i nieprawidłowo wykonaną Usługę Badania. W przypadku wykonania więcej niż jednej Usługi Badania w ramach dokonanej Usługi Pobrania, Pacjentowi przysługuje zwrot Opłaty za nieprawidłowo wykonaną Usługę Badania, zwrot opłaty za Usługę Pobrania w takim przypadku nie przysługuje. Do zwrotu Opłaty stosuje się postanowienia §7 ust. 1 – 4 Regulaminu. Do ponownego umówienia terminu przez Pacjenta stosuje się postanowienia §7 ust. 5 Regulaminu.
 9. Usługa Pielęgniarska rozpoczyna się z chwilą uiszczenia Opłaty. Usługę pielęgniarską uznaje się za wykonaną z chwilą dokonania pobrania materiału od Pacjenta.
 10. Usługa Badania jest odpłatna. Warunki odpłatności określa §5 Regulaminu.
 11. Usługa Badania realizowania jest przez ALAB z chwilą wykonania Usługi Pielęgniarskiej. Efektem wykonania Usługi Badania jest udostępniony pacjentowi Wynik Badania na zasadach określonych w §6 Regulaminu.
 12. W przypadku zajścia okoliczności obiektywnych, niezależnych od Pacjenta lub ALAB, które uniemożliwiają wykonanie Usługi Pielęgniarskiej lub Usługi Badania, Pacjentowi przysługuje zwrot Opłaty odpowiednio za Usługę Pielęgniarską lub Usługę Badania. Zwrot Opłaty dokonywany jest na zasadach określonych w §7.

§5. Opłata

 1. Cena za Usługę Pielęgniarską zależna jest od liczby osób, które będą korzystały z Usługi Pielęgniarskiej podczas jednej wizyty. Liczba osób jednocześnie korzystająca z usługi podczas jednej wizyty nie może być większa niż 4 (cztery).
 2. Aktualna informacja o wysokości ceny za Usługę Pielęgniarską dostępna jest na stronie Serwisu pod adresem: https://alabwdomu.pl/oferta/
 3. Ceny poszczególnych Badań dostępne są pod adresem: www.alabwdomu.pl/oferta/ po wybraniu miasta, w którym ma być realizowana Usługa Pielęgniarska.
 4. Dostępną dla Pacjenta formą płatności jest płatność kartą i gotówką. Pacjent otrzymuje wydruk paragonu fiskalnego lub:
  1. fakturę uproszczoną-czyli paragon z NIP-em do kwoty 450 zł,
  2. fakturę na firmę – kwota powyżej 450 zł na postawie paragonu z NIP-em,
  3. fakturę imienną niezależnie od wartości paragonu na postawie paragonu fiskalnego.
 5. Ceny w ramach Opłaty są cenami brutto

§6. Odbiór Wyniku Badania.

 1. Pacjent może odebrać Wynik Badania w następujący sposób:
  1. w formie elektronicznej ze strony https://www.alablaboratoria.pl/view/wyniki-online
  2. jeżeli odbiór Wyniku Badania w formie elektronicznej nie jest możliwy, Pacjent może skontaktować się z Infolinią i umówić się na ich odbiór osobiście w jednej z Placówek, po uzyskaniu informacji, iż wynik taki jest już dostępny; o Wyniku Badania, który nie może być odebrany w formie elektronicznej poinformuje Mobilna Osoba Pobierająca w czasie Usługi Pielęgniarskiej. Informacje o braku dostępności formy elektronicznej wyniku znajdują się również przy opisie badania (opisy Badań dostępne są pod adresem https://sklep.alablaboratoria.pl/badania).

§7.Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Rezerwacji, Usługi Pielęgniarskiej, Usługi Badania mogą byś składane w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji w następujący sposób:
  1. za pomocą formularza reklamacji znajdującego się na stronie: https://www.alabreklamacje.pl
  2. drogą elektroniczną na adresy mailowe Lokalnych Działów Obsługi Klienta, które znajduje się pod adresem: www.alablaboratoria.pl/form/pok
  3. listownie na adres:
   ALAB laboratoria Sp. z o.o.
   ul. Stępińska 22/30
   00-739 Warszawa
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać pola wskazane w formularzu reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji listownej:
  1. imię, nazwisko zgłaszającego
  2. opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, a także (w przypadku Usługi Pobrania i Usługi Badania) miejscowości, w której pacjent spotkał się z problemem;
  3. określenie ewentualnych żądań reklamacyjnych;
  4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia;
  5. numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu Opłaty;
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zgłaszający informowany jest na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu lub adres korespondencyjny wskazany w reklamacji listownej.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot środków należnych zgłaszającemu dokonany zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji na numer rachunku bankowego podany w formularzu reklamacji.
 5. Pacjentowi, w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 8 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do ponownego, nieodpłatnego wykonania Usługi Pielęgniarskiej i nieprawidłowo wykonanej Usługi Badania. Zgłoszenia nieprawidłowo wykonanej Usługi Badania, o której mowa w §4 ust. 8 Regulaminu Pacjent dokonuje za pośrednictwem Infolinii. W przypadku uwzględnienia zgłoszonych nieprawidłowości Pacjent umawia nowy termin wykonania Usługi Pielęgniarskiej dla wykonania zakwestionowanej Usługi Badania.

§8. Rezygnacja z Usługi Pielęgniarskiej i Usługi Badania.

 1. Do czasu wykonania Usługi Pielęgniarskiej Pacjent ma prawo rezygnacji zarówno z Usługi Pielęgniarskiej jak i Usługi Badania.
 2. Po wykonaniu Usługi Pielęgniarskiej, nie ma możliwości rezygnacji z Usługi Pielęgniarskiej i Usługi Badania, a wszystkie Badania zlecone przez Pacjenta zostaną zrealizowane przez ALAB.
 3. W przypadku zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 ALAB gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu wskazanym w [–].

§9. Dane Osobowe

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji na stronie Serwisu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. (Usługi Pielęgniarskiej, Usługi badania).
 2. Użytkownik poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji na stronie Serwisu wyraża zgodę na kontakt telefoniczny pracownika Infolinii w celu potwierdzenia Rezerwacji.
 3. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania Rezerwacji i udzielenia Świadczenia zdrowotnego.
 4. Administratorem danych osobowych jest ALAB laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, KRS: 0000040890, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas wypełniania Formularza Rezerwacji oraz podczas potwierdzenia Rezerwacji z pracownikiem Infolinii.
 6. W związku z Rezerwacją w Serwisie przetwarzane będą dane Użytkownika:
  1. Imię i nazwisko;
  2. numer telefonu komórkowego;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. adres dla wykonania Świadczenia zdrowotnego;
 7. W celu prawidłowego wykonania Świadczenia zdrowotnego przetwarzane będą dane Pacjenta:
  1. Imię i nazwisko
  2. numer PESEL lub data urodzenia ( w przypadku braku nr PESEL)
   1. rodzaj badania
  3. numer telefonu kontaktowego Dodatkowo przy badaniu na COVID-19 zbierane będą dane w postaci rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokładny adres zamieszkania Pacjenta.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na Newsletter będzie przetwarzany adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 9. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy o świadczenie zdrowotne udzielane przez ALAB na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji Świadczenia zdrowotnego , chyba że wcześniej Pacjent wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzysta z innych przysługujących Pacjentowi praw. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia usługi przewidzianej umową.
  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zamówienie, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia innych obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z m.in. ustawą o rachunkowości przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku prawnego.
  3. dokonania niezbędnych zapisów w dokumentacji medycznej i przekazania jej Pacjentowi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z ustawą o prawach pacjenta przez czas wskazany przepisami prawa.
  4. przechowania danych osobowych Pacjenta w bazie Pacjentów w celu prowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez ALAB działalności gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń wskazany prawem.
  6. świadczenia marketingu bezpośredniego, świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody. Pacjent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji (newsletter) poprzez przesłanie informacji na adres newsletter@alab.com.pl z żądaniem cofnięcia zgody. ALAB będzie przetwarzać dane przez okres ważności zgody lub do czasu skorzystania z innych praw przez Pacjenta.
 10. Użytkownik jeśli przepisy prawa, nie wskazują inaczej, ma prawo do:
  1. ostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych
  3. usunięcia swoich danych osobowych
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. przenoszenia danych
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy zajdą przesłanki z art. 21 RODO.
 11. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Serwis znajdziesz w https://alabwdomu.pl/polityka-prywatnosci/

§10. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja użytkowa (np. komputer, tablet, telefon komórkowy), powinna spełniać poniższe minimalne wymagania:
  1. Minimalne wymagania:
   • komputer z procesorem 1.0 GHz
   • 1024 MB pamięci operacyjnej RAM
   • około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym
   • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli
   • dostęp do Internetu
   • najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player
  2. Zalecane wymagania:
   • komputer z procesorem 2.0 GHz lub szybszym
   • 2048 MB pamięci operacyjnej RAM lub więcej
   • około 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
   • karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024×768 pikseli
   • dostęp do Internetu
   • najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player
  3. Wymagania systemowe:
   • system operacyjny Microsoft Windows (Vista/7/8/8.1)
   • środowisko Microsoft .NET Framework 4.5 lub nowszy
 2. ALAB nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 jest przedmiotem oddzielnej licencji pomiędzy Pacjentem, a Licencjodawcą.
 4. Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do następującej rozdzielczości ekranu 1152×864

§11. Ograniczenie odpowiedzialności.

 1. ALAB nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w możliwości dokonywania Rezerwacji w Serwisie, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem ALAB.
 2. ALAB nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi Pielęgniarskiej wynikający z błędów przy dokonaniu, zmianie bądź anulowaniu Rezerwacji przez Użytkownika.
 3. ALAB nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek:
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  2. niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu, w szczególności korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub instrukcjami wskazanymi w Regulaminie;
  3. braku zabezpieczenia systemów informatycznych Użytkownika.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:
  1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711),
  2. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849)
  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)
  4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) nie ma ona zastosowania do umów dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; dlatego też w odniesieniu do niniejszego Regulaminu powyższej ustawy nie stosuje się.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
 4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku bez uprzedniej pisemnej zgody ALAB jest zabronione.
 5. Zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może zakończyć korzystanie z Serwisu.